Make your own free website on Tripod.com
05.06.2006
Sajt je zavrsen i objavljen. Trud je bio veliki, nadamo se...
12.06.2006
Izvrsena je prezentacija sajta u skoli.Hodnici su oblepljeni plakatima...

Da bi regulisali meduljudske odnose, ljudi usvajaju dokumenta cija primena obezbeduje zaštitu pojedinaca i grupa i poštovanje njihovih prava. Osnovna ljudska prava usvojena su ''Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima'', koji je podrazumevao i prava deteta.Vremenom je uoceno da deca zahtevaju posebnu pažnju, a samim tim i posebna prava. Zato je 1989. godine usvojena ''Konvencija o pravima deteta''. Ovaj dokument odnosi se na svu decu. Za sada je usvojen u 191 od 193 zemlje sveta i tu se primenjuje kao zakon. U našoj zemlji na snazi je od 1990. godine.Prava se mogu podeliti u sledece grupe:

PRAVA NA PREŽIVLjAVANJE obuhvataju: pravo na život i pravo na zadovoljavanje osnovnih, egzistencijalnih potreba(npr, pravo na životni standard).

PRAVA NA RAZVOJ ukljucuju sve one stvari koje su neophodne za normalan i potpun razvoj svih potencijala deteta(npr, pravo na obrazovanje9.

ZAŠTITNA PRAVA traže da deca budu zašticena od svih oblika diskriminacije, zloupotrebe, zanemarivanja i zlostavljanja(npr, zaštita od mucenja i okrutnog postupanja).

PARTICIPATIVNA PRAVA garantuju deci mogucnost da budu aktivni ucesnici u svom životu i razvoju i životu zajednice i da shodno uzrastu budu ukljuceni u odlucivanje o stvarima koje ih se neposredno ticu(npr, pravo na slobodno izražavanje sopstvenog mišljenja).

Izvodi iz "Konvencije o pravima deteta":

Clan 2: Sva prava primenjuju se na svu decu i sva deca ce biti zašticena od svih oblika diskriminacije.

Clan 5: Država mora da poštuje prava i odgovornosti roditelja da obezbede detetu brigu i vaspitanje u skladu sa njegovim razvojnim mogucnostima.

Clan 6: Svako dete ima pravo na život i država ima obavezu da obezbedi njegov opstanak i razvoj.

Clan 7: Svako dete ima pravo na ime i državljanstvo, pravo da zna ko su mu roditelji i pravo na njihovo staranje.

Clan 8: Država ima obavezu da štiti, i ukoliko je neophodno, da pruži pomoc u vracanju identiteta detetu. To se odnosi na ime, državljanstvo i porodicne veze.

Clan 9: Dete ima pravo da živi sa svojim roditeljima, osim u slucaju kada je odvajanje od roditelja u najboljem interesu deteta. Dete ima pravo na održavanje kontakta sa oba roditelja ukoliko je odvojeno od jednog ili oba.

Clan 10: Deca i roditelji imaju pravo da napuste bilo koju zemlju, ukljucujuci i sopstvenu, kao i da se vrate u nju radi spajanja porodice i održavanje veze roditelj dete.

Clan 11: Država ima obavezu da predupredi i pruža pomoc u rešavanju slucaja otmice ili nevracanja dece iz inostranstva, bilo da to cine roditelji ili neko drugo lice.

Clan 12: Deca imaju pravo slobodnog izražavanja sopstvenog mišljenja i pravo da se njihovom mišljenju posveti dužna pažnja u svim pitanjima koja ih se ticu.

Clan 13: Deca imaju pravo na slobodu izražavanja koja obuhvata slobodu da traže, primaju i daju informacije i ideje svih vrsta, bez obzira na granice.

Clan 14: Deca imaju pravo na slobodu mišljenja, savesti i veroispovesti, uz odgovarajuce usmeravanje od strane roditelja.

Clan 15: Deca imaju pravo na slobodu udruživanja i slobodu mirnog okupljanja.

Clan 16: Deca imaju pravo na zaštitu od mešanja u njihovu privatnost, porodicu dom ili ili licnu prepisku, kao i na zaštitu od napada na njihovu cast i ugled.

Clan 17: Deca imaju pravo na pristup informacijama iz nacionalnih i medunarodnih izvora. Država ce podsticati medije da šire informacije koje su korisne za decu, a preduzimate mere da ih zaštiti od štetnih materijala i informacija.

Clan 18: Roditelji imaju zajednicku odgovornost za podizanje deteta i država im u tome pomaže. Država pruža odgovarajucu pomoc roditeljima u obavljanju dužnosti vaspitanja i obezbeduje razvoj institucija, objekta i službi ua brigu o deci.

Clan 19: Država ce zaštiti decu od svih oblika zanemarivanja i zlostavljanja od strane roditelja ili drugih lica i ustanovice odgovarajuci program i prevencije i pružanje pomoci žrtvama.

Clan 20: Deca bez porodice imaju pravo na posebnu zažstitu i na odgovarajuce staranje u drugoj porodici ili ustanovi, uz uvažanje njihovog kulturnog porekla.

Clan 21: U državama koje priznaju/dozvoljavaju usvojenje, ono ce biti izvedeno u najboljem interesu deteta, pod nadzorom kompetentnih strucnjaka i sa merama zaštite za dete.

Clan 22: Deca izbeglice, ili ona koja traže izbeglicki status imaju pravo na posebnu zaštitu.

Clan 23: Invalidna i mentalno zaostala deca imaju pravo na specijalnu negu, vaspitanje i obrazovanje, koji ce im pomoci da žive pun i dostojan život uy najviši moguci stepen samostalnosti i socijalne intergracije.

Clan 24: Sava deca imaju pravo na najvisi moguci standard zravlja i zdravstvene zastite i rehabilitacije.

Clan 25: Deca koju je država zbrinula radi staranja, zastite ili lecenja njihovog mentalnog ili fizickog zdravlja, imaju pravo na redovne provere tog lecenja i svih ostalih uslova od znacaja za njihovo zbrinjavanje.

Clan 26: Sva deca imaju pravo na socijalnu zastitu, ukljucujuci socijalno osiguranje.

Clan 27: Sva deca imaju pravo na životni standard primeren njihovom fizickom, mentalnom, duhovnom, moralnom i socijalnom razvoju. Roditelji imaju primarnu odgovornost za pružanje adekvatnog životnog standarda deci, a države imaju obavezu da im u tome pruze pomoc.

Clan 28: Deca imaju pravo na obrazovanje. Drzava obezbeduje besplatno i obavezno osnovno obrazovanje, podstice razlicite oblike srednjeg obrazovanja dostupne svima i omogucava svima sticanje visokog obrazovanja na osnovu sposobnosti. Disciplina u školi se sprovodi u skladu sa decjim pravima i ljudskim dostojanstvom. Dryave podsticu medunarodnu saradnju u pitanjima obrazovanja.

Clan 29: Obrazovanje treba da bude usmereno na razvoj licnosti deteta, razvoj obdarenosti i fizicke sposobnosti. Deca treba da budu pripremljena za aktivno ucešce u društvenom životu i treba da nauce da poštuju svoju i kulture drugih naroda i grupa.

Clan 30: Deca pripadnici manjinskih grupa imaju pravo na sopstvenu kulturu, jezik i religiju.

Clan 31: Deca imaju pravo na odmor i rekreciju, pravo na igru i ucešce u kulturnim i umetnickim aktivnostima.

Clan 32: Deca imaju pravo na zastitu od ekonomske eksplatacije i rada koji stete njihovom zdravlju i ometaju razvoj i obrazovanje.

Clan 33: Deca imaju pravo na zastitu od upotrebe droga i korišcenja u njihovoj proizvodnji i prometu.

Clan 34: Deca imaju pravo na zastitu od seksualnog iskoriscavanja i zloupotrebe, ukljucujuci prostituciju i pornografiju.

Clan 35: Drzave imaju obavezu da sprece nasilno odvodenje, prodaju ili trgovinu decom.

Clan 37: Nijedno dete ne sme biti podvrgnuto mucenju, okrupnom postupku ili kazni, nezakonitom hapšenju i lišavanju slobode. Smrtna kazna i doživotna robija ne mogu se izricati deci ispod 18 godina. Dete u zatvoru ima pravo na pravnu i drugu pomoc i kontakt s porodicom.

Clan 38: Deca ispod 18 godina ne mogu neposredno da ucestvuju u oružanim sukobima, mucenju, zanemarivanju, zloupotrebi ili eksplataciji, imaju pravo na psihicki i fizicki oporavak i socijalnu reintregraciju.

Clan 40: Deca u sukobu sa zakonom imaju pravo da se s njima postupa na nacin koji podstice osecanje dostojanstva i vrednosti i koji ima za cilj da im pomogne da preuzmu konstruktivnu ulogu u drustvu.''